Kệ siêu thị đơn 70 cm

    – Dài 70 x Rộng 43cm x Cao 150cm x 4 tầng

    – Dài 70 x Rộng 43cm x Cao 180cm x 5 tầng

    Bấm gọi